Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1. databeskyttelse i et overblik
Generelle oplysninger
Følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige oplysninger, når du besøger dette websted. Personoplysninger er alle oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. For mere detaljerede oplysninger om databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring under denne tekst.
Indsamling af data på dette websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?
Databehandlingen på dette websted foretages af webstedets operatør. Du kan finde kontaktoplysningerne for webstedsoperatøren i afsnittet „Oplysninger om den ansvarlige part“ i denne fortrolighedspolitik.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data ved, at du giver os dem. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er hovedsageligt tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunktet for visning af siden). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på dette websted.

Hvad bruger vi dine data til?

Nogle af oplysningerne indsamles for at sikre, at webstedet kan leveres fejlfrit. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse oplysninger. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med henblik på fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Du har desuden ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os vedrørende dette og andre spørgsmål om databeskyttelse.

2. Hosting
Hosting.de GmbH

Vi hoster vores websted hos Host Europe. Udbyderen er Hosting.de GmbH, Franzstr. 51, 52064 Aachen (i det følgende benævnt hosting.de GmbH) Når du besøger vores websted, indsamler hosting.de GmbH forskellige logfiler, herunder dine IP-adresser.

For nærmere oplysninger henvises til Hosting.de politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.hosting.de/ueber-uns/datenschutz/

Brugen af Hosting.de GmbH er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Vi har en legitim interesse i at sikre, at vores websted præsenteres så pålideligt som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminal (f.eks. til fingeraftryk af enheden) som defineret i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

3. Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger
Databeskyttelse

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette gøres.

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

Bemærkning om det ansvarlige kontor

Den ansvarlige for databehandlingen på dette websted er:

Robert Krebs GmbH
Buschwerder Hauptdeich 5-9
21107 Hamburg

Telefon: +49 40 7566 33 0
E-mail:

Det ansvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser eller lignende).

Opbevaringsperiode

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne databeskyttelseserklæring, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet med behandlingen af oplysningerne ikke længere er gældende. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivningen); i sidstnævnte tilfælde vil dataene blive slettet, når disse grunde ikke længere er gældende.

Generelle oplysninger om retsgrundlaget for databehandlingen på dette websted

Hvis du har givet dit samtykke til databehandlingen, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a DSGVO eller art. 9, stk. 2, litra a DSGVO, hvis særlige kategorier af data behandles i overensstemmelse med art. 9, stk. 1 DSGVO. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande, udføres databehandlingen også på grundlag af artikel 49, stk. 1, litra a), i DSGVO. Hvis du har givet dit samtykke til lagring af cookies eller til adgang til oplysninger i din terminal (f.eks. via fingerprinting af enheden), sker databehandlingen desuden på grundlag af § 25, stk. 1, i TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, behandler vi dine data på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO. Hvis dine oplysninger er nødvendige for at opfylde en retlig forpligtelse, behandler vi dem desuden på grundlag af art. 6, stk. 1, litra c, i DSGVO. Desuden kan databehandlingen udføres på grundlag af vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring.

Databeskyttelsesansvarlig

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed.

Robert Krebs GmbH
– Databeskyttelsesrådgiver –
Buschwerder Hauptdeich 5-9
21107 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 75 66 33 33 – 0
E-mail:

Bemærkninger om overførsel af data til USA og andre tredjelande

Vi bruger bl.a. værktøjer fra virksomheder i USA eller andre tredjelande, som ikke er sikre i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger blive overført til disse tredjelande og behandlet der. Vi vil gerne påpege, at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU. Amerikanske virksomheder er f.eks. forpligtet til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret har mulighed for at tage retlige skridt mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) behandler, evaluerer og permanent gemmer dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du allerede har givet, når som helst. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 DSGVO)

HVIS DATABEHANDLINGEN FORETAGES PÅ GRUNDLAG AF ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF GRUNDE, DER SKYLDES DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER BEHANDLINGEN SKER MED HENBLIK PÅ AT GØRE RETSKRAV GÆLDENDE, UDØVE ELLER FORSVARE RETSKRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 1, I DSGVO).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU RET TIL TIL ENHVER TID AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER OM DIG MED HENBLIK PÅ EN SÅDAN MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, FOR SÅ VIDT SOM DEN ER RELATERET TIL EN SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 2, I DEN TYSKE DATABESKYTTELSESLOV).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede personer ret til at klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af oplysningerne til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, f.eks. ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som operatør af webstedet, bruger dette websted SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra „http://“ til „https://“ og ved at der er et låsesymbol i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Oplysninger, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen samt, hvis det er relevant, ret til at få disse oplysninger rettet eller slettet. Du kan til enhver tid kontakte os vedrørende dette og alle andre spørgsmål, du måtte have om personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os for at gøre dette. Retten til begrænsning af behandlingen findes i følgende tilfælde:

  • Hvis du anfægter nøjagtigheden af dine personlige oplysninger, som vi har gemt, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, så længe kontrollen varer.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er sket/er sket ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
  • Hvis du har fremsat en indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1, i DSGVO, skal der foretages en afvejning af dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er blevet fastslået, hvis interesser der har forrang, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse oplysninger – ud over at blive lagret – kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til en vigtig offentlig interesse for Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Indsigelse mod reklame-e-mails

Der gøres hermed indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger, der er offentliggjort inden for rammerne af trykningspligten, til udsendelse af reklame- og informationsmateriale, som ikke udtrykkeligt er ønsket. Sidernes operatører forbeholder sig udtrykkeligt ret til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret udsendelse af reklameinformation, f.eks. i form af spam-mails.

4. indsamling af data på dette websted
Cookies

Vores internetsider bruger såkaldte „cookies“. Cookies er små tekstfiler og forårsager ingen skade på din terminal. De gemmes enten midlertidigt i en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies) på din endelige enhed. Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver lagret på din enheds enhed, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan der også blive gemt cookies fra tredjepartsvirksomheder på din terminal, når du går ind på vores websted (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på webstedet ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbsvognsfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere visse funktioner, som du ønsker (f.eks. til indkøbsvognsfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikummet) (nødvendige cookies), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO, medmindre der er angivet et andet retsgrundlag. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at lagre de nødvendige cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies og tilsvarende genkendelsesteknologier, sker behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO og § 25, stk. 1, i TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

Hvis cookies anvendes af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, vil vi informere dig herom særskilt inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring og om nødvendigt anmode om dit samtykke.

Forespørgsel pr. e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din henvendelse, herunder alle personlige data, der følger heraf (navn, henvendelse) blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af henvendelser til os (art. 6, stk. 1, litra f), i DSGVO) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), i DSGVO), hvis du har anmodet om det; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du sender os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – navnlig lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver uberørte.

5. plugins og værktøjer
Google Web Fonts (lokal hosting)

Dette websted bruger såkaldte webfonte, der leveres af Google, til ensartet visning af skrifttyper. Google Fonts er installeret lokalt. Der er ingen forbindelse til Googles servere.

Yderligere oplysninger om Google Web Fonts findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome

Dette websted bruger Font Awesome til ensartet visning af skrifttyper og symboler. Udbyderen er Fonticons, Inc, 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Når du åbner en side, indlæser din browser de nødvendige skrifttyper i browserens cache for at kunne vise tekster, skrifttyper og symboler korrekt. Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Font Awesome’s servere. Dette gør det muligt for Font Awesome at vide, at din IP-adresse er blevet brugt til at få adgang til dette websted. Brugen af Font Awesome er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Vi har en legitim interesse i en ensartet præsentation af skrifttypen på vores websted. I det omfang der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO og § 25, stk. 1, i TTDSG, i det omfang samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminal (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Hvis din browser ikke understøtter Font Awesome, vil din computer bruge en standardskrifttype.

Du kan finde flere oplysninger om Font Awesome og i Font Awesome’s fortrolighedspolitik på: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Dette websted bruger korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Hvis Google Maps er aktiveret, kan Google bruge Google Web Fonts med henblik på ensartet visning af skrifttyper. Når du ringer til Google Maps, indlæser din browser de nødvendige webskrifttyper i din browsercache for at vise tekster og skrifttyper korrekt.

Brugen af Google Maps er af hensyn til en tiltalende præsentation af vores online-tilbud og en nem lokalisering af de steder, som vi angiver på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. I det omfang der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO og § 25, stk. 1, i TTDSG, i det omfang samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminal (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler. Nærmere oplysninger kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

OpenStreetMap

Vi bruger korttjenesten OpenStreetMap (OSM).

Vi integrerer kortmaterialet fra OpenStreetMap på serveren hos OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Det Forenede Kongerige. Det Forenede Kongerige betragtes som et sikkert tredjeland i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Det betyder, at Det Forenede Kongerige har et databeskyttelsesniveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i Den Europæiske Union. Når du bruger OpenStreetMap-kort, oprettes der en forbindelse til OpenStreetMap Foundations servere. I den forbindelse kan din IP-adresse og andre oplysninger om din adfærd på dette websted bl.a. blive videresendt til OSMF. OpenStreetMap kan gemme cookies i din browser eller bruge lignende genkendelsesteknologier til dette formål.

Brugen af OpenStreetMap er af hensyn til en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud og en nem lokalisering af de steder, som vi angiver på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. I det omfang der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO og § 25, stk. 1, i TTDSG, i det omfang samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminal (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

6. e-handel og betalingsudbydere
Kreditkontrol

I tilfælde af køb på regning eller enhver anden betalingsmetode, hvor vi foretager forudbetalinger, kan vi foretage en kreditværdighedskontrol (scoring). Til dette formål overfører vi dine indtastede data (f.eks. navn, adresse, alder eller bankoplysninger) til et kreditbureau. På grundlag af disse data bestemmes sandsynligheden for misligholdelse af en betaling. I tilfælde af en for stor risiko for manglende betaling kan vi afvise den pågældende betalingsmetode.

Kreditvurderingen foretages på grundlag af opfyldelsen af kontrakten (artikel 6, stk. 1, litra b, i DSGVO) samt til forebyggelse af betalingsmisligholdelse (berettiget interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO). Hvis der er indhentet samtykke, foretages kreditvurderingen på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1, lit. DSGVO); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

7. egne tjenester
Håndtering af ansøgerdata

Vi giver dig mulighed for at søge et job hos os (f.eks. via e-mail, post eller via en online-ansøgningsformular). I det følgende informerer vi dig om omfanget, formålet og brugen af dine personlige oplysninger, der indsamles under ansøgningsprocessen. Vi forsikrer dig om, at indsamling, behandling og brug af dine data vil blive udført i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og alle andre lovbestemmelser, og at dine data vil blive behandlet strengt fortroligt.

Omfang og formål med dataindsamlingen

Når du sender os en ansøgning, behandler vi dine tilhørende personoplysninger (f.eks. kontakt- og kommunikationsdata, ansøgningsdokumenter, notater fra samtaler osv.), i det omfang det er nødvendigt for at kunne afgøre, om vi skal etablere et ansættelsesforhold. Retsgrundlaget herfor er § 26 BDSG i henhold til tysk ret (indledning af et ansættelsesforhold), art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO (generel kontraktindledning) og – hvis du har givet dit samtykke – art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Dine personlige oplysninger vil kun blive videregivet inden for vores virksomhed til personer, der er involveret i behandlingen af din ansøgning.

Hvis ansøgningen godkendes, vil de afgivne oplysninger blive gemt i vores databehandlingssystemer på grundlag af § 26 i BDSG og artikel 6, stk. 1, litra b, i DSGVO med henblik på at gennemføre ansættelsesforholdet.

Opbevaringsperiode for oplysningerne

Hvis vi ikke kan give dig et jobtilbud, hvis du afviser et jobtilbud eller trækker din ansøgning tilbage, forbeholder vi os ret til at opbevare de oplysninger, du har indsendt, i op til 6 måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen (afvisning eller tilbagetrækning af ansøgningen) på grundlag af vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO). Dataene slettes derefter, og de fysiske ansøgningsdokumenter destrueres. Denne opbevaring tjener især som bevis i tilfælde af en retstvist. Hvis det er åbenbart, at oplysningerne vil være nødvendige efter udløbet af 6-månedersperioden (f.eks. på grund af en forestående eller verserende retstvist), slettes oplysningerne først, når formålet med yderligere opbevaring ikke længere er relevant.

Længere opbevaring kan også finde sted, hvis du har givet dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO), eller hvis lovbestemte opbevaringsforpligtelser forhindrer sletning.